Olsztyn, 2017

Regulamin

Spis treści

Wstęp
I. Struktura Synodu
II. Regulamin sesji plenarnych
III. Regulamin grup roboczych
IV. Komisja Synodalna
V. Sekretariat
VI. Członkowie Synodu
VII. Struktura dokumentu roboczego i dokumentu końcowego

Wstęp

Każdy synod powoływany jest przede wszystkim w celu doradczym. Synod ma pomóc określić w jakim miejscu jest dana społeczność Kościoła. Chodzi głównie o stworzenie przestrzeni do dyskusji, refleksji, wyciągania wniosków, aby dotrzeć z Ewangelią do młodych ludzi na terenie Archidiecezji Warmińskiej.

W odpowiedzi na rodzące się potrzeby duszpasterskie w pracy z młodzieżą, za zgodą Arcybiskupa Warmińskiego Józefa Górzyńskiego na wniosek Warmińskiego Duszpasterstwa Młodzieży zostaje zwołany I Warmiński Synod Młodych.

Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży, które zobowiązuje się do koordynowania pracy I Warmińskiego Synodu Młodych stawia sobie za cele:

 • formowanie młodych w duchu odpowiedzialności za Kościół;
 • docieranie do młodych, dotychczas niezaangażowanych z różnych przyczyn w Kościele lokalnym oraz na terenie Archidiecezji Warmińskiej;
 • stworzenie przestrzeni do wypowiedzenia przez młodzież swoich stanowisk, myśli, odnośnie obszarów duszpasterskich dotyczących młodzieży na szczeblu parafialnym i diecezjalnym;
 • wypracowanie dokumentu, który posłuży jako wskazówka proboszczom i duszpasterzom pracującym z młodzieżą;
 • zachęta po podjęcia studiów teologicznych;
 • pokazanie członkom różnych form życia w Kościele.

I. Struktura synodu

1.1 Warmiński Synod Młodych działa w oparciu o wytyczne I (XIV) Synodu Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012) , rozdziały: VII (n. 398-420), XIII (n. 507-523), XIV (n. 524-128).

1.2 Sesje synodu odbywają się na szczeblu diecezjalnym według wyznaczonego harmonogramu.

1.3 Sesje synodu składają się z dwóch części:

– plenarnej (formacyjne)

– oraz ze spotkań w grupach roboczych.

1.4  Pracami synodu kieruje Komisja Synodalna.

1.5 Uczestnikiem synodu może być osoba spełniająca wymogi regulaminowe (zob. rozdział IV)

1.6 Każda sesja synodu poświęcona jest konkretnemu tematowi związanemu z duszpasterstwem młodzieży. (zob. rozdział VIII)

 

II. Regulamin sesji plenarnych

2.1 Sesja synodalna prowadzona jest pod przewodnictwem Komisji Synodalnej w liczbie przynajmniej dwóch członków oraz przewodniczącego Komisji.

2.2 W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji Synodalnej obradami kieruje osoba delegowana przez przewodniczącego.

2.3 Sesja plenarna składa się z trzech części:

 • wykładu wprowadzającego w tematykę posiedzenia;
 • dyskusji, pytań dotyczących wykładu;
 • przedstawienia wniosków wypracowanych w grupie roboczej.

2.4 Każdy delegat zobowiązuje się do zapoznawania z materiałami roboczymi umieszczonymi na stronie internatowej synodu.

2.5 Jedna sesja plenarna trwa nie więcej niż 90 minut.

 

III Regulamin grup roboczych

3.1. Jedna grupa robocza składa się maksymalnie z 10 członków na czele której stoi przewodniczący grupy roboczej.

3.2 Przewodniczący grupy roboczej – odpowiada jedynie za techniczne aspekty pracy zespołu:

 • miejsce pracy grupy;
 • przestrzeganie limitu czasu pracy;
 • pobudza do działania, dyskusji.

3.3 Przewodniczący grupy roboczej – nie bierze czynnego udziału w formowaniu dokumentów, ma jedynie głos doradczy.

3.4 Grupa robocza wyznacza sekretarza, który zapisuje wnioski wypracowane przez grupę.

3.5 Grupa robocza wyznacza maksymalnie dwie osoby do prezentacji obrad grupy na forum ogólnym synodu.

3.6 Wnioski wypracowane  przez grupę roboczą zostają przekazany do Komisji Synodalnej.

3.7 Czas trwania prac grupy roboczej trwa nie dłużej niż 60 minut.

3.8 Na zakończenie pracy w grupach roboczych odbywa się forum ogólne, które jest podsumowaniem danej sesji synodu.

IV Komisja Synodalna

 

4.1 Za Komisję Synodalną uważa się zespół osób, powołanych przez biskupa warmińskiego, na wniosek Warmińskiego Duszpasterza Młodzieży.

4.2 W skład Komisji wchodzą:

 • dyrektor Wydziału Katechetycznego;
 • dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej;
 • przedstawiciele Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie;
 • przedstawiciele Warmińskiego Duszpasterstwa Młodzieży;
 • przedstawiciele organizacji katolickich zaproszonych do współpracy.

4.3 Pracą Komisji Synodalnej kierują:

 • przewodniczący – odpowiada za realizację regulaminu synodu
 • zastępca przewodniczącego – odpowiada za sprawy organizacyjne
 • sekretarz – sporządza dokumenty z obrad Komisji Synodalnej oraz sesji plenarnych synodu.

Zadania Komisji Synodu:

 • czuwanie nad merytoryczną treścią poruszanych tematów;
 • pilnowanie realizacji założonych celów;
 • koordynacja prawidłowego przebiegu Synodu;
 • rozstrzyganie sytuacji nieprzewidzianych w regulaminie synodu.

4.4 Komisja Synodalna redaguje ostateczną wersję dokumentu końcowego.

4.5 Komisja zostaje rozwiązana w chwili zakończenia prac synodu.

 

V Sekretariat

5.1 Sekretariat powołuje Komisja Synodalna.

5.2 Struktura sekretariatu:

 • kierownik – odpowiada za pracę całego sekretariatu;
 • asystent ds. synodu – dba o sprawy techniczne synodu;
 • asystent ds. personalnych – odpowiada za prowadzenie ewidencji członków;
 • asystent ds. wolontariuszy

5.3 Kontakt z Sekretariatem:

 • adres biura: ul. Mickiewicza 10, 10-509 OLSZTYN
 • telefon: +48 500 400 996
 • strona internetowa: www.synodmlodych.pl
 • e-mail: synodmlodych@wp.pl

 

VI Członkowie synodu

6.1 Członkiem synodu może zostać osoba:

 • między 15 a 30 rokiem życia;
 • zamieszkała na terenie parafii z której zostaje delegowana;
 • przede wszystkim otwarta na dialog o Kościele, (zachęca się do zapraszania szczególnie osób niezrzeszonych we wspólnotach, nie posługujących czynnie w środowisku danej parafii);
 • komunikatywna, otwarta, umiejąca pracować w grupie;

6.2 Członka synodu deleguje proboszcza parafii.

6.3 Z każdej parafii powinien zostać delegowany jeden przedstawiciel. Nie ma możliwości zamiany osób w toku prac synodu.

6.4 Każdy członek w dniu rozpoczęcia prac synodu otrzymuje legitymację członkowską.

6.5 Każdy członek zobowiązuje się do:

 • przestrzegania regulaminu synodu
 • udziału we wszystkich obradach synodu
 • aktywnego udziału w pracach synodalnych
 • posiadania legitymacji na każdym posiedzeniu synodu;
 • zgłoszenia się po potwierdzenie obecności na obradach synodu;

6.6 Jedynie aktualna legitymacja uprawnia do uczestnictwa w pracach synodu. Brak legitymacji uniemożliwia uczestnictwo w sesjach synodalnych, ani w pracach grup roboczych.

6.7 Dopuszcza się jedną nieobecność na sesji synodalnej, bez konsekwencji usunięcia z obrad synodu. Dwie nieobecności skreślają automatycznie z listy członków synodu.

6.8 Aby otrzymać certyfikat końcowy, należy być obecnym na wszystkich posiedzeniach synodu.

6.9 Komisja Synodalna może usunąć członka w przypadku, gdy:

 • ma dwie i więcej nieobecności;
 • łamie regulaminu synodu;

 

VII. Struktura dokumentu roboczego i dokumentu końcowego

7.1 Jednym z celów synodu jest wypracowanie dokumentu, który trafi do wszystkich parafii Archidiecezji Warmińskiej.

7.2 Za dokumenty robocze uznaje się te, które powstaną podczas obrad grup roboczych
na podstawie materiałów zebranych przez wszystkich członków zespołów synodalnych.

7.3 Za dokument końcowy uznaje się ten, który zostanie opracowany ze wszystkich dokumentów roboczych, które wpłyną do dnia zakończenia prac synodu.

7.4 Dokument końcowy zostaje przedstawiony biskupowi warmińskiemu, który decyduje
o jego dalszym przeznaczeniu.

Propozycja personalna KOMISJI SYNODALNEJ:

– Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego: ks. dr Bartłomiej Matczak – przewodniczący synodu
– Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej: ks. dr Adam Bielinowicz
Przedstawiciela WT UWM w Olsztynie:
– ks. dr Wojsław Czupryński
– dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz – sekretarz synodu
– vacat
Przedstawiciela Warmińskiego Duszpasterstwa Młodzieży:
– ks. mgr lic. Radosław Czerwiński – zastępca przewodniczącego
– mgr lic. Marta Lik
– vacat
Przedstawiciele innych organizacji katolickich:
– vacat (Civitas Christiana)
– vacat (Civitas Christiana)
– vacat (ZHR)

SEKRETARIAT SYNODU:
– kierownik: mgr Lidia Bielińska
– asystent ds. synodu: vacat
(rejestr przedstawicieli, e-mail synodu, profil FB)
– asystent ds. personalnych: vacat
– asystent ds. wolontariuszy: vacat